עמוד הבית >> רמ”ע מפאנו

ד אב השפ 03/08/1620

רמ”ע מפאנו

מיוחדים היו גדולי התורה שפעלו באיטליה בתקופת הרנסנס. שילוב של חוכמת ההלכה, בד בבד עם חוכמת הקבלה, ושתיהן יחד בצוותא עם עושר ופעילות בנקאית ענפה אפיינו רבים מחכמי התקופה. בין הבולטים שבהם, היה רבי מנחם עזריה מפאנו, שנולד בצפון איטליה (1548) ונפטר בד’ באב שנת הש”פ (3.8.1620). מגיל צעיר היה הרמ”ע בקשר עם חכמי דורו באיטליה, ומהר מאוד הגיע שִמעו גם לצפת הרחוקה, שחכמיה שלחו לו את ספריהם. משפחתו האמידה ומקצועו כבנקאי אפשרו לו לסייע לרבים מחכמי ישראל, ובין השאר הדפיס חלק מספריו של רבי יוסף קארו. כתב כשלושים ספרים בחוכמת הקבלה שזכו להשפעה רבה, כמו גם פסקי הלכה רבים ותקנות שפשטו בקהילות השונות והשפיעו על מנהגיה של יהדות איטליה עד ימינו אלה. בין השאר, קרא להנחת תפילין בעת תפילת המנחה בתענית ציבור. עסק רבות בענייני תפילה, כתב חיבורים שונים על הכוונות הנדרשות בה וחיבר פיוטים. בני קהילתו, שהעריצו את רבם, סיפרו כי נפטר בשעת תפילה מתוך סערת דבקות והתלהבות.

רמ”ע מפאנו

מאת לא ידוע - ויקפדיה נחלת הכלל

ד אב השפ 03/08/1620

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

וכמו כן התפלין הם תפארתנו ופארנו וכמש"כ (יחזקאל כד) "פארך חבוש עליך" ואמרו חז"ל (תענית טז) "אלו תפלין" שנאמר (ישעי' סא) "לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר" וכמו כן אמרו (מגילה טז) "ויקר אלו תפלין" ויקר - פרושו "כבוד" וכמש"כ (אסתר א) "יתנו יקר לבעליהן" וכמש"כ (תהלים קלט) "ולי מה יקרו רעיך אל" ואמרו חז"ל מזה (סנהדרין לח) "אדם הראשון בלשון ארמי סיפר", והרא"ש ז"ל היה מברך עוטר ישראל בתפארה אחר הנחת תפלין (שו"ע א"ח סימן כה סעיף ג) והיא מארכת ימים כמשחז"ל (מנחות מד) "כל המניה תפלין מאריך ימים שנאמר (ישעי' לח) "ד' עליהם יחיו", והכל הוא משום שהם ביחוד מיוחדים לשם כבודו ת' שהוא כבודן של ישראל וכמו שאחז"ל (ברכות ו): תפלין דמרי עלמא מאי כתיב בהו (דה"י א, יז) "ומי כעמך ישראל וגו'" (דברים ד) "כי מי גוי גדול וגו'" וקוב"ה משתבח בהם בשבחייהו דישראל, ובודאי תקצר היריעה מהכיל יקר ערך רוממות קדושת המצוה הזאת

יש לך מה להוסיף על רמ”ע מפאנו? פרסם תגובה כאן