עמוד הבית >> רבי יצחק בלאזר

יא אב תרסז 22/07/1907

רבי יצחק בלאזר

הרב יצחק בלאזר נולד בליטא (1837), נחשב תלמיד חכם מגיל צעיר, והיה מגדולי תלמידיו ומקורביו של רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר. בהתאם לבקשת רבו, הסכים להתמנות לרבה הראשי של פטרבורג, בירת האימפריה הרוסית דאז. שם, התמודד עם השפעתן הגוברת של תנועות ההשכלה והחילון, עם לחצי השלטונות למען “תיקון” מצבם של יהודי רוסיה, עם בעיות קשות בתחום ניהול הגיטין ונושא העגונות, ועם המומרים הרבים שפעלו במקום. לאחר שש עשרה שנות רבנות, העדיף לשוב לליטא ולסייע לחבריו – תלמידיו של רבי ישראל סלנטר – בהפצת תורת המוסר ובהקמת ישיבות שילכו ברוח זו. הוא עצמו עסק בכתיבה ובדרשנות, שבאמצעותן טיפח את תיקון המידות ואת העבודה המוסרית של שומעי לקחו. בשנת 1904 עלה לארץ. הוא סירב לכהן כרבה הראשי של ירושלים, והעדיף לעסוק בסיוע לישיבות בעיר ובלימוד תורה בביתו הקטן בשכונת מוסררה. היה מתומכיו של הרב קוק, וספריו שעסקו בענייני הלכה, מדרש ומוסר (ובהם “פרי יצחק” ו”כוכבי אור”) נפוצו בעולם הישיבות בארץ ובאירופה. נפטר בי”א באב תרס”ז (22.7.1907) ונקבר בהר הזיתים.

רבי יצחק בלאזר

מאת gordon - [1], נחלת הכלל, ויקפדיה

יא אב תרסז 22/07/1907

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ובזאת תביעתי חלוקה מתביעתם של תלמידי הגרי"ס זצ"ל שהם תובעים את חלק ההתרגשות הבא מצד המוסר לפעמים, שאמנם לפעמים הוא דבר טוב, אבל רק כערך תפילה שהיא חיי שעה ושפיכת הנפש, והתולדה היוצא מזה, מפני ששמים עינם רק בהעמקה ההתרגשיית ע"כ אינם מרחיבים כ"כ ידיעותיהם בבקיאות וחריפות בדרך לימוד ושינון, ומתוך כך הם עומדים על מעמד יראת העונש הנמוכה, ואינם מהירים להתרומם ליראת הרוממות ואהבת השם יתברך ותורתו בנועם וערבות פנימית שכלית, ע"כ כרוכה בהרבה פעמים עם הדרכתם מורך לב ועצבות ויתר דברים המעיקים על כוחות הגוף והנפש, ומתוך כך הם פוגשים התנגדות ושנאה מכמה צדדים, ולפעמים הוא ממעט ג"כ כח השקידה ומהירות הרעיון בהלכה במשא ומתן וסברא, כי מניעת השמחה היא עיכוב גדול לכל חמודות. ע"כ הנני בעניי מכיר כי דרך זו לא תספיק, כ"א כשתהי' מצורפת בדרך טפלה להדרך העקרי שהוא עסק התורה של מקצע זה הנעזב, שע"ז הוכיחו גדולי עולם בכל דור. אמנם בכל עת שלא היתה החוצפא גוברת כ"כ לא הי' החסרון מורגש כ"כ, וגם באמת כ"ז שהי' הקשר בין רב לתלמידים גדול הי' הכל נכלל בהשפעת הרב, כמו שאנו יודעים לדוגמא מתלמידי הגר"א ז"ל שהיו ממולאים בכל, רק אחר הפיזור וביטול המרכזיות והגדולה, - - נתדלדלו הכחות - - עד שנשתכח החיוב של שימת לב לחלק האגדות שבתורה שכל ספרי המוסר הם באמת מפרשיהם ופוסקיהם, למרות מה שאמרו חז"ל רצונך לידע את מי שאמר והי' העולם למוד דברי הגדה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והי' העולם ומתדבק בדרכיו.

יש לך מה להוסיף על רבי יצחק בלאזר? פרסם תגובה כאן