עמוד הבית >> הפוסק (הרב אלישיב)

כח תמוז תשעב 18/07/2012

הפוסק (הרב אלישיב)

רבע מיליון איש, ובהם גם אלף וארבע מאות הצאצאים שזכה להם בחייו (בתוכם שני בני נינים), הלכו  בכ”ח בתמוז תשע”ב (18.7.2012) אחרי מיטתו של הרב יוסף שלום אלישיב. הרב אלישיב, יליד ליטא שגדל בירושלים, היה בצעירותו ממקורבי הרב קוק, ונשא לאשה את בתו של הרב אריה לוין. בגיל שלושים מונה לדיין וכיהן בתפקיד עשרות שנים, עד שהתפטר מתפקידו בעקבות חילוקי דעות עם הרב גורן. הרב אלישיב, שחי כל ימיו בבית קטן בקצה שכונת מאה שערים, נמנע מלשאת בתפקיד רשמי, והקדיש את כל חייו ללימוד תורה. את לימודו הפסיק הרב אלישיב בדרך כלל רק כדי לענות לאלפי השאלות בהלכה שהופנו אליו בכל תחומי החיים. הוא עצמו היה אוטו־דידקט ולא למד במסגרת מסודרת, אך בד בבד החשיב מאוד את עניני החינוך, ולחם באפליות על רקע עדתי שנתגלעו במוסדות החינוך החרדיים. במשך שנים ארוכות נחשב הרב אלישיב כפוסק המרכזי של הציבור החרדי־ליטאי, וכמי שקיבל הכרעות ציבוריות רבות בעלות משמעות לאומית בתחומי שבת, רפואה, מצוות התלויות בארץ ועוד.

הפוסק (הרב אלישיב)

מאת לא ידוע - hadrei hadarim, נחלת הכלל, ויקפדיה

כח תמוז תשעב 18/07/2012

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

אמנם כודאי לא נזניח את האורה והשמחה המצויה ע"י חידושי הלכה ופלפולים נעימים ומחודדים. ע"י זהר ברקי של דרושים יפים וערבים, ע"י כל הרחבתה של תורה ע"י כל כשרון מצדי צדדים, איש איש כפי ברכתו ואם חביבה לעד היא ההברקה המשמחת של פלפולי תורה צדדיים, אע"פ שאינם עיקר ויסוד כלל. קל וחומר לעצם עומקה של הלכה. בקיאות וחריפות, ברור שיטות ולבון סוגיות אבל אל עלינו לשכוח שכשיש עיקר ישנם ענפים וכשבלב נמצאת ומתמלאת ברוממות קדושתה האורה האלהית הגדולה. החובקת בגודלה את כל המטרה העליונה של כל עסק התורה והעבודה. את התכנית המקורית הרוחנית של ההוד והקדושה, שיש בכללות ההלכה הברורה והמתבררת. אז גם כל החלקים האלה מאירים ושמחים אז תלמידי חכמים נעשים מכובדים ומקובלים על הבריות, ובחוט של חסד ההולך ונמשך עליהם יראתם מתגדלת אי אפשר שלא להרגיש רגש הכבוד נגד האיש העוסק ברזי עולם.

יש לך מה להוסיף על הפוסק (הרב אלישיב)? פרסם תגובה כאן