עמוד הבית >> המצעד הראשון

כ תמוז תשח 27/07/1948

המצעד הראשון

המלחמה הייתה עוד רחוקה מלהסתיים. אולם, מנהיגי המדינה הצעירה החליטו לנצל את ימי ההפוגה השנייה ליום אחד של פורקן, שמחה וגאווה על הישגי ישראל וצבאהּ, שהוקמו רק שלושה חודשים קודם לכן. יום כ’ בתמוז תש”ח (27.7.1948) יום פטירתו הארבעים וחמישה של הרצל, הוכרז כ”יום המדינה”. במרכזו, כפי שיהיה נהוג גם בעשרות השנים הבאות בחגיגות יום העצמאות (ששנה לאחר מכן יוזז למועדו הנוכחי בה’ באייר), עמד הצבא. רבבות תל אביבים נרגשים גדשו באותו יום את מדרכות העיר וצפו במצעד צה”ל הראשון שכלל טנקים, שריון, כוחות חי”ר ויחידות שונות (לראשונה על דרגותיהם ועל תגיהם), יחידת חיל נשים ולבסוף – גם יחידת נהגי פרדות וכלבנים. שיירת משורייני שלל וטייסת מפציצי חיל האוויר הוסיפו להתלהבות הצופים. בסיום העצרת הכריז ראש הממשלה, דוד בן גוריון, בנאום ארוך כי: “עוצמת צבא ישראל תכניע את מחרחרי הריב”. מצעדים קטנים יותר נערכו בחיפה ואף בירושלים הנצורה. מצעדי צה”ל המשיכו בימי העצמאות עוד חצי יובל עד שפסקו, אך הגאווה והשמחה על הישגי המדינה עוד נותרו.

המצעד הראשון

מאת מקור, שימוש הוגן,ויקפדיה

כ תמוז תשח 27/07/1948

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

"ועניני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק עם ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומכלים ח"ו את שאריתם. ואדרבה היה מוכרח מאד גם להפיל פחד על הפראים, גם ע"י הנהגות אכזריות..." (אגרות א, דף ק, ע"ע רלב"ג על שופטים א, ו. ומהר"ל, גור אריה דברים כ, ו) "אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצרכי תקומתנו, (ואין להתבושש) באותה משטמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו... אתה יקירי שואל: "למה התיחסנו אליהן באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו..." מאמרי הראי"ה, דף (508) "ומי זוטר מאי דקי"ל בקונה בית בא"י שהתירו לו שבות (ב"ק פא) אע"פ שבכל המצוות העמידו דבריהם לפעמים אפילו במקום כרת, על כן כאשר הקרן הקיימת לישראל, כל עיקר העסק שלה היא לקנות חבלי אדמה בא"י, להוציא אותם מידי הגוים ולהכניסם לידי ישראל, הרי זו בכלל כיבוש א"י השקולה ככל המצוות שבתורה. והראיה, שהרי מעיקר הדין חייבה אותנו התורה לעסוק בזה אפילו ע"י מלחמה. ובדרך הטבע, במלחמה יש תמיד סכנת נפשות. וכל המצוות שבתורה כתוב בהם "וחי בהם", מה שאין כן בכיבוש הארץ. ואם שאין לנו כעת עסק בכיבוש מלחמה, אבל כיבוש ע"י קנין שיש בידינו לעשות, הרינו מחויבים להתאמץ בכל עוז לעסוק בזה בכל שלהבת הקדושה של עבודת השי"ת... (ואע"פ שיש חשש פן לא יקויימו מצוות התורה על האדמות הללו) אבל חלילה לנו להתבטל מהמצוה החמורה שבחמורות של כיבוש אה"ק וקנינה בשביל שום נטיית הלב שבעולם, והרי קיי"ל שאין שום התנצלות להתבטל ממצוה חיובית אפילו אם יש לחוש לאיזה דבר בעתיד, מטעמא דבהדי כבשא דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת, איבעי לך למיעבד, ומאי דניחא ליה לקוב"ה, ליעבד" (ברכות י). ואפילו אם אין אנו מרוצים ממעשים [של הפרת תורה] של חלק מהמתישבים בחלקי אדמה הקנויה ע"י הקרן הקיימת לישראל, בכל זאת אין זה פוטר אותנו מהמצוה כלל"...

יש לך מה להוסיף על המצעד הראשון? פרסם תגובה כאן